privacy policy

Voorwerp

Couplet is een commerciële benaming van Qualifin bv, gevestigd Brusselsesteenweg 560 te 2800 Mechelen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0894.099.082. Hierna “de verwerkingsverantwoordelijke” genoemd.

Qualifin bv stelt dit privacybeleid vast dat tot doel heeft bezoekers van de site, gehost onder www.couplet.coach en hierna “de site” genoemd, op transparante wijze te informeren over hoe de gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verzameld en verwerkt worden.

De verwerkingsverantwoordelijke handelt hierbij op een volledige transparante manier en dit in overeenstemming met de nationale bepalingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van de richtlijn 95/46/CE. Hierna genoemd “de algemene verordening gegevensbescherming.”

De verwerkingsverantwoordelijke besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers en verbindt er zich daarom toe behoorlijke voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle gegevens met een persoonlijk karakter die de gebruiker aangaan, dit wil zeggen alle informatie waardoor de gebruiker direct of indirect kan worden geïdentificeerd als natuurlijk persoon.

Verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt volgens hierna beschreven modaliteiten de volgende persoonsgegevens van de bezoeker, welke hiermee instemt:

– zijn domein, automatisch gedetecteerd door de server van de verwerkingsverantwoordelijke, inclusief het IP-adres

– zijn mailadres indien de gebruiker dit expliciet heeft vermeld, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of elektronisch mailverkeer met de verwerkingsverantwoordelijke, welke hiervan gebruik kan maken voor het verzenden van nieuwsbrieven, versturen van facturen of enige andere informatie toe te sturen

– alle informatie die de gebruiker op de site geraadpleegd heeft

– alle persoonsgegevens die de gebruiker actief verstrekt heeft, zoals daar kunnen zijn, naam, voornaam, telefoonnummer, adres, naam bedrijf, facturatiegegevens bedrijf.

Zoals door de wet voorgeschreven, verwerkt Qualifin bv geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke overtuigingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

Qualifin bv verwerkt persoonlijke gegevens, contactgegevens en professionele gegevens slechts voor welbepaalde, gerechtvaardigde doeleinden om diensten aan de gebruiker te leveren, om de gebruiker te informeren en te contacteren en voor de afhandeling van (gebeurlijke) betalingen. De (gebeurlijke) verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van de toestemming van de gebruiker en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies

Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat waarmee u de site bezoekt. Het betreft louter functionele cookies.

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de persoonsgegevens in eerste instantie voor zichtzelf. In bepaalde gevallen kan het echter nodig zijn deze gegevens alsnog uit te wisselen met volgende instanties:

– leveranciers die instaan voor de hosting en het onderhoud van de site. De site wordt gehost in België door One.com. Het beheer en onderhoud van de site wordt grotendeels gedaan door de verwerkingsverantwoordelijke zelf en slechts occasioneel door een externe beheerder.

– accountant; door de opmaak van facturen door de verwerkingsverantwoordelijke aan de gebruiker worden persoonsgegevens automatisch ook kenbaar bij de accountant welke uiteraard ook gehouden is aan deontologisch beroepsgeheim.

– juridische adviseurs kunnen ingeschakeld worden door de verwerkingsverantwoordelijke indien er een geschil bestaat met de gebruiker. In dit geval zullen uiteraard enkel gegevens doorgegeven worden die noodzakelijk zijn bij de verwerking van de juridische procedure.

– overheidsinstanties kunnen in geval van controle bij de verwerkingsverantwoordelijke inzage krijgen in persoonsgegevens.

Hoelang worden jouw persoonsgegevens bewaard

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de algemene verordening gegevensbescherming worden uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard met het oog op het realiseren van de voorafgaandelijk vermelde doelen.

Welke rechten je hebt over jouw gegevens

De gebruiker kan op elk moment kosteloos zijn wettelijke rechten en rectificatierechten uitoefenen. Het is ook mogelijk om de correctie of zelfs de verwijdering van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te vragen of zelfs een beperking van de verwerking. Het is zelfs mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

De gebruiker kan steeds vragen persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken.

Voor alle vragen of verzoeken, volstaat dat de gebruiker een mail verstuurt naar de verwerkingsverantwoordelijke.

Het is belangrijk om aan te geven welk recht u als gebruiker wenst uit te oefenen, wat hiervoor uw motief is en een recto verso afdruk van uw identiteitskaart mee te sturen. Ook dient duidelijk vermeld te worden op welk adres u als gebruiker een antwoord wenst te ontvangen.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een maand de tijd om het verzoek van de gebruiker te beantwoorden. In geval dat het verzoek van de gebruiker bijkomende opzoekwerken vereist of er een ander dringend verzoek de nodige aandacht opeist, kan deze termijn verlengd worden met twee maanden.

Het is echter mogelijk dat we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek als gebruiker. In dat geval voorzien wij u uiteraard van een zo duidelijk mogelijk antwoord.

Qualifin bv wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgisch grondgebied. Verdere informatie kan u terugvinden via volgende link https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Wijziging van het privacybeleid

Qualifin bv behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verlichtingen inzake. De gebruiker wordt verzocht om regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Qualifin bv.

Contactgegevens

Voor alle vragen of opmerkingen omtrent dit privacybeleid, kan de gebruiker zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke:

– per mail: lone.caluwaerts@gmail.com

– per brief: Brusselsesteenweg 560, 2800 Mechelen

Deze huidige versie van het privacybeleid dateert van 01/01/2023.